• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Dorabiałeś do emerytury? Poinformuj o tym ZUS.

Dorabiałeś do emerytury? Poinformuj o tym ZUS.Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty? Zostało kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

Do 28 lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o dodatkowych przychodach osiągniętych
w ubiegłym roku. Dokumenty wystawiają zakłady pracy, a w przypadku prowadzenia własnej działalności emeryt lub rencista składa oświadczenie. Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści powinni pamiętać w ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli przekroczą limit dodatkowych przychodów, ZUS może:
- w niektórych przypadkach zarówno zawiesić prawo do emerytury lub renty, jak również zmniejszyć świadczenia przysługujące uprawnionym z tego tytułu.
- zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie za dany miesiąc nie przysługuje

Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Za działalność podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym - popularnie określaną jako dodatkowa praca zarobkowa - uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń wpływa także przychód uzyskany z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.).  Począwszy od 1 stycznia
2015 r. na zawieszenie lub zmniejszenie emerytalno-rentowych wpływa także przychód osiągany przez osoby będące członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji.

Kto może dorabiać bez ograniczeń ?

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny i niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.
Te osoby nie muszą informować ZUS o osiągniętych w 2016 roku przychodach, oni mogą dorabiać bez ograniczeń.

Informacji do ZUS nie muszą także składać uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat  a zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Prosto z ZUS, czyli prostszy język i formularze

Prosto z ZUS, czyli prostszy język i formularzeZakład Ubezpieczeń Społecznych upraszcza język oficjalnych pism kierowanych do swoich klientów. Mniej stron i rubryk będą miały także „zusowskie” formularze.

Specjalnie powołany w ZUS zespół przeanalizował  jakość języka używanego w kontaktach z klientami. We współpracy z ekspertami z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano uniwersalne zasady komunikacji, do których stosować się będą wszyscy pracownicy ZUS.

- Akcja „Prosto z ZUS” powstała z myślą o klientach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zadanie wymaga dużego nakładu pracy, ponieważ przełożenie ustawowych zwrotów na przystępny język, bez utraty pierwotnego sensu jest niezwykle trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Wierzę, że końcowy rezultat akcji spotka się z pozytywnym przyjęciem ze strony naszych klientów – mówi Dorota Bieniasz, członek zarządu ZUS nadzorujący pion świadczeń i orzecznictwa.

Zgodnie z nowymi zasadami pisma nie mogą zawierać skomplikowanych określeń, zdania powinny być krótkie i proste, przepisy przedstawione w sposób zrozumiały, najlepiej ”własnymi słowami”. Pracy jest więc dużo, ale najważniejszy jest efekt – zadowolony klient.

Pierwsze zmiany można zauważyć  w konstrukcji formularzy obowiązujących w ZUS – podzielono je na jasne i czytelne sekcje, zmniejszono liczbę stron, zredukowano ilość wymaganych do wpisania danych, dodano prostą instrukcję wypełniania formularzy. Na bazie 60 dotychczasowych wniosków utworzono 40 nowych, tym samym ułatwiając właściwy wybór klientom ZUS.  

Efekt prac nad formularzami klienci mogą ocenić , odwiedzając jeden z trzech oddziałów wyznaczonych do pilotażu  – w Jaśle, Toruniu oraz w II Oddziale w Warszawie na ulicy Podskarbińskiej.

Klienci toruńskiego oddziału ZUS są zadowoleni z uproszczonych formularzy, które są bardziej czytelne i zrozumiałe. Z przeprowadzonych ankiet wśród studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu wynika,  że studenci również pozytywnie oceniają zmiany w dokumentach-mówi Mirosława Kozłowska, naczelnik wydziału obsługi klientów i korespondencji w Toruniu.

Akcja „Prosto z ZUS” to także cykl szkoleń dla pracowników, które mają podnieść standard komunikacji z klientami. Zespół ekspertów zewnętrznych wyszkoli ponad stu konsultantów językowych, którzy będą odpowiedzialni m.in. za dalsze przeszkolenie załogi ZUS oraz nadzór nad wypracowanymi standardami prostego języka. Szkolenia potrwają do końca roku.

Współpracująca przy projekcie Pracownia Prostej Polszczyzny pracuje nad polskim standardem stylu plain language od 2010 r., gdy Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadził pierwszą ekspertyzę komunikatywności tekstów o Funduszach Europejskich. Współpracowała (lub nadal współpracuje) nad upraszczaniem języka z wieloma instytucjami publicznymi i firmami. Dla Centralnego Ośrodka Informatyki realizowała na zlecenie KPRM inicjatywę Obywatel.gov.pl  (w której uczestniczy także ZUS).

Badania opinii publicznej prowadzone przez firmę Millward Brown wskazują, że wprowadzane przez ZUS zmiany zyskują aprobatę klientów. W badaniach doceniono w szczególności nową grafikę, redukcję liczby informacji do wypełnienia, proste komunikaty i zrozumiały język, jakim operują nowe wnioski.

Kogo ZUS skontroluje?

Kogo ZUS skontroluje?Kontrole prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych u płatników składek będą bardziej nacelowane na nieprawidłowości. ZUS będzie je prowadził w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka.  

Z dniem 1 stycznia 2017 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzonej przez ZUS kontroli płatników składek. Zmianę w przepisach wprowadziła Ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców i nowela Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ideą wprowadzenia nowych regulacji jest wycelowanie kontroli prowadzonych przez ZUS, urzędy skarbowe, PIP, Sanepid, czy Inspekcję Handlową, w te podmioty gospodarcze, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Stąd prowadzone od nowego roku kontrole poprzedzone są dokładną analizą ryzyka, którą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się w oparciu
o szczegółowe dane z Kompleksowego Systemu Informatycznego. Dokładnie weryfikowane jest dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków składkowych przez przedsiębiorców. Analizowana jest historia przedkładanych w Zakładzie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Rocznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza w granicach 70-80 tys. kontroli u płatników składek. 

W pierwszej kolejności, 1,5 tys. kontrolerów ZUS, odwiedzi tych przedsiębiorców, u których ryzyko nieprawidłowości i naruszenia prawa jest największe. Dotyczy to w szczególności firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych ponad 20 osób. ZUS zwracać będzie również uwagę na te podmioty, w których wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do płaconych na te ubezpieczenia składek.

Rekordowy finał WOŚP!

Rekordowy finał WOŚP!25. finał WOŚP przejdzie do historii - mimo przeciwności stawianych przez nieprzyjaciół WOŚP mieszkańcy Regionu stanęli na wysokości zadania i pokazali, że żadne oszczerstwa i wrogie komentarze nie zagłuszą serc bijących dla Orkiestry Jurka Owsiaka. W naszym Regionie w większości sztabów padły rekordy, tu i ówdzie wynik z poprzedniego roku pobity został z potężną nawiązką. Poniżej niepełne jeszcze wyniki sztabów z Kujaw, ale już wiadomo, że Kujawy zagrały z całego serca!

Wyniki sztabów (kolejność przypadkowa):
- Włocławek 212 100 zł
- Inowrocław 105 589 zł
- Mogilno 40 830 zł
- Strzelno 38 270 zł
- Dąbrowa 18 580 zł
- Boniewo 10 300 zł
- Kruszyn (Gmina Włocławek) 18 527 zł
- Smólnik 7 813 zł
- Lubień Kuj. 17 055 zł
- Kruszwica 24 000 zł
- Kikół 25 517 zł
- Fabianki 9 990 zł
- Brześć Kuj. 15 912 zł
- Ciechocinek 45 000 zł
- Kowal 8 769 zł
- Baruchowo 6 565 zł
- Chodecz 25 536 zł
- Piotrków Kuj 14 295 zł
- Wielgie 16 591 zł
- Tłuchowo 3 451 zł
- Lipno (miasto + gmina) 16 769 zł
-Dobrzyń n. Wisłą 9 423 zł
- Chrostkowo 13 300 zł
- Bobrowniki 4 468 zł.

ZUS uspokaja – Emerytury i renty wpłyną przed świętami

ZUS uspokaja – Emerytury i renty wpłyną przed świętamiEmeryci i renciści, którzy zwykle swoje świadczenie otrzymują 25 dnia miesiąca, nie muszą się obawiać, że w grudniu dostaną je dopiero po Świętach Bożego Narodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadbał o to, by wszystkie te osoby otrzymały emerytury i renty najpóźniej 23 grudnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W grudniu ostatni termin płatności wypada w dzień Świąt Bożego Narodzenia. Co za tym idzie wielu klientów ZUS, kontaktuje się z poszczególnymi placówkami Zakładu, a także z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dopytując, czy swoje emerytury i renty otrzymają dopiero po świętach, a przed Nowym Rokiem.

- Pragnę uspokoić wszystkich naszych klientów, którzy odbierają swoje świadczenia 25 każdego miesiąca. W porozumieniu z MRPiPS podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie wskazane świadczenia wypłacić maksymalnie do 23 grudnia, tak by nasi klienci dysponowali należnymi im pieniędzmi na okres zbliżających się świąt – mówi Artur Rejmer, dyrektor Departamentu Finansów Funduszy w centrali ZUS.

I tak świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę 20 grudnia, by maksymalnie do 23 grudnia można było je dostarczyć zainteresowanym. Osoby, które odbierają swoje świadczenia za pośrednictwem banku otrzymają je natomiast 22 i 23 grudnia. 

Szkolenie ABC programu Płatnik - Płatnik dla początkujących

Szkolenie ABC programu Płatnik - Płatnik dla początkujących

ZUS Oddział w Bydgoszczy zaprasza osoby rozpoczynające pracę z programem Płatnik na bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi programu.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
- zakładanie kartoteki płatnika i ubezpieczonego,
- tworzenie dokumentów zgłoszeniowych,
- zmiana danych identyfikacyjnych,
- zmiana pozostałych danych,
- kreatory tworzenia dokumentów rozliczeniowych pierwszorazowych i korekt,
- wysyłka dokumentów do ZUS.

Szkolenie odbędzie się 29 listopada od godz. 9:00 w siedzibie Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Konopnickiej 18a budynek B sala 503.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami 52 3418143, 502007735 lub elektronicznie na adres: lukasz.lickiewicz@zus.pl

Szkolenie z Płatnika dla firm

Szkolenie z Płatnika dla firm

ZUS Oddział w Bydgoszczy zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie z Interaktywnego Płatnika Plus.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają cele i założenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP). Podczas szkolenia zostaną przedstawione główne zmiany i korzyści płynące z wdrożenia IPP. Program ten jest rozwinięciem programu Płatnik, który ułatwi płatnikom pracę związaną z poprawnym sporządzaniem dokumentów ubezpieczeniowych, przyspieszy obieg informacji pomiędzy płatnikiem i ZUS oraz zapewni ewidencjonowanie poprawnych danych na kontach płatników składek i ubezpieczonych.

Szkolenie odbędzie się 17 listopada od godz. 9:00 w siedzibie Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Konopnickiej 18a budynek B sala 503

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 52 3418109 lub elektronicznie na adres: dorota.niemczynska@zus.pl

Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców

Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców

ZUS Oddział w Bydgoszczy wraz z firmą SEKA S. A. zapraszają pracodawców, w tym osoby rejestrujące działalność po raz pierwszy i osoby kierujące pracownikami na bezpłatne, okresowe, dwudniowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia kierowane są w szczególności do osób z sektorów:
- przetwórstwo przemysłowe,
- handel hurtowy i detaliczny,
- naprawa pojazdów samochodowych i motocykli,
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
- budownictwo,
- transport,
- edukacja.

Odbędą się w siedzibach firmy SEKA w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13 i w Toruniu przy ul. Dominikańskiej 9 , w następujących terminach:
- 17-18 października,
- 19-20 października,
- 24-25 października,
- 26-27 października,

a w siedzibach firmy SEKA w Grudziądzu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 i we Włocławku w Domu Technika NOT przy Placu Wolności 1 w terminach:
- 19-20 października,
- 26-27 października,

Zgłoszenia dla Bydgoszczy i Grudziądza przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 52 5225757, 690202952 i mailowo na adres: bydgoszcz@seka.pl, a dla Torunia i Włocławka pod numerami: 56 6402037, 504471873 i na adres: torun@seka.pl.

Bezpłatne szkolenie z BHP

Bezpłatne szkolenie z BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy wraz z firmą Feuer Sp. z o. o. zapraszają na bezpłatne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia odbędą się w Bydgoszczy w Bydgoskim Domu Technika przy ul. Bolesława Rumińskiego 6 w sali prezydialnej 110 od godziny 9.00 w następujących terminach:
- 7 października,
- 10 października,
- 14 października,
- 19 października,
- 25 października,
- 4 listopada,
- 9 listopada,
- 15 listopada,
- 16 listopada,
- 22 listopada.

Szczegółowe informacje na temat zapisów na szkolenie można uzyskać:
- pod numerem tel. 790377329, (22) 6186435,
- szkolenia.zus@feuer.pl

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.