• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Regulamin portalu

Regulamin portalu internetowego www.info-kujawy.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.info-kujawy.pl
2. W regulaminie określone są prawa i obowiązki użytkowników portalu, obowiązki i prawa osób zarządzających portalem oraz zakres ich odpowiedzialności.
3. Każda osoba korzystająca z portalu jest zobowiązana do zapoznania się i akceptacji regulaminu bez zastrzeżeń.
4. Informacje, materiały, treści i dane osobowe i wrażliwe użytkownicy portalu publikują dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Przyjmują również na siebie odpowiedzialność za publikowanie treści naruszających dobra osobiste, przepisy prawa oraz normy moralne. Użytkownicy odpowiadają za prawdziwość publikowanych przez siebie treści. Portal ponosi odpowiedzialność jedynie za materiały publikowane przez osoby do tego upoważnione.
II. Definicje
1. Strona www/portal/serwis www.info-kujawy.pl – ogół treści w formie strony internetowej publikowany pod adresem www.info-kujawy.pl (info-kujawy.pl).
2. Administrator – osoba/osoby/podmiot upoważniony przez właściciela portalu do zarządzania i publikowania treści oraz utrzymanie należytego ładu i poziomu prezentowanych treści.
3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która akceptując postanowienia regulaminu w jakikolwiek sposób korzysta z treści publikowanych na portalu.
4. Rejestracja – proces, w którym użytkownik poprzez podanie adresu email oraz loginu i hasła zakłada konto, które oferuje rozszerzenie funkcjonalności portalu.
III. Podstawowe informacje techniczne i zasady korzystania z portalu
1. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i bezpłatne niezależnie od sposobu uzyskania dostępu do treści. Ewentualne koszty korzystania mogą być naliczane przez operatorów oferujących dostęp do sieci Internet.
2. Ewentualne dodatkowe usługi zlecone przez Użytkownika w odpowiedniej formie mogą być świadczone odpłatnie w zakresie uregulowanym odpowiednią umową cywilną.
3. Użytkownik niezależnie od rejestracji lub jej braku może w ramach portalu:
- publikować komentarze i opinie
- publikować ogłoszenia drobne
- korzystać z opublikowanych treści
Zarejestrowani użytkownicy mogą ponadto:
- uzyskać dostęp do zgromadzonych o nich danych, zmieniać je lub usuwać
- zarządzać zamieszczonymi treściami w zakresie udostępnionym przez administratora
- żądać usunięcia konta wraz z danymi wrażliwymi
4. Użytkownikowi zabrania się:
- publikowania treści nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobra osobiste osób i podmiotów, naruszających przepisy prawa obowiązującego dla siedziby właściciela portalu
- zamieszczania w miejscach do tego nieprzeznaczonych treści reklamowych
- prowadzenia kampanii reklamowych i promocyjnych, kampanii wyborczych i społecznych bez zgody administratora portalu
- promowania innych stron internetowych
- publikowania treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym
- zamieszczania treści niezwiązanych z tematyką portalu, treści noszących znamiona spamu oraz treści zwielokrotnionych , dotyczy to również zamieszczania przypadkowych ciągów znaków
- udostępniania osobom trzecim danych dostępowych do założonego konta.
5. Użytkownik publikując treści oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania nimi oraz udziela portalowi bezterminowego i nieodpłatnego prawa do korzystania z tych treści poprzez ich publikację, przechowywanie i przetwarzanie.
6. Użytkownik, który nie przestrzega postanowień regulaminu może zostać ukarany poprzez czasowe lub stałe zawieszenie funkcjonalności konta lub jego usunięcie.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania nieużywanych przez okres większy niż 6 miesięcy kont użytkowników.
8. Treści niezgodne z regulaminem oraz przepisami prawa, naruszające godność i dobre imię osób i instytucji oraz mogące być uznane za wulgarne, nieetyczne i obraźliwe będą bezpowrotnie usuwane przez administratora bez ostrzeżenia.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania, korygowania nadsyłanych materiałów oraz ich usuwania. Nadesłanie materiałów przez użytkownika nie oznacza ich akceptacji i opublikowania. Treści i materiałów niezamówionych administrator nie zwraca w żadnej postaci.
10. Wszelkie odpłatne usługi świadczone poprzez portal prowadzone mogą być tylko i wyłączne na wyraźne zlecenie użytkownika lub osoby trzeciej na zasadach właściwych dla prowadzonej działalności gospodarczej.
11. Użytkownik korzystając z portalu oświadcza, że:
- zapoznał się z regulaminem portalu oraz polityką prywatności oraz, że zaakceptował ich postanowienia bez wnoszenia uwag
- dobrowolnie korzysta z funkcji i treści oferowanych przez portal
- treści zamieszczane przez niego na portalu są prawdziwe
- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych i treści
- wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora wiadomości elektronicznych zawierających m. in. treści handlowe portalu lub podmiotów zlecających portalowi taką działalność
- wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości technicznych dotyczących funkcjonowania portalu.
IV. Udostępnianie treści przez użytkownika.
1. Użytkownik publikując treści w ramach serwisu oświadcza, że posiada do nich pełne prawa majątkowe oraz wszelkie wymagane prawem zgody do publikowania wizerunku osób uwiecznionych w materiałach.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, modyfikacji nadsyłanych materiałów i ich edycji bez zgody i informowania użytkownika.
V. Zamieszczanie ogłoszeń, postów i komentarzy
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników portalu.
2. Komentarze i ogłoszenia mogą być publikowane tylko przy użyciu odpowiednich formularzy po ich prawidłowym wypełnieniu.
3. Publikacja komentarzy i ogłoszeń może być bezpośrednia lub dopiero po akceptacji przez administratora. Czas na akceptację treści przez administratora pozostaje nieoznaczony.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez ostrzeżenia i podania przyczyny treści, które uznaje za niezgodne z tematyką portalu, nielegalne, naruszające czyjeś dobra ale także nie posiadające walorów estetycznych oraz wartości merytorycznych na poziomie odpowiednim do pozostałych treści zamieszczonych w portalu.
5. Administrator nie ma obowiązku publikować wszystkich treści (ogłoszeń i komentarzy) nadsyłanych przez użytkowników. O odmowie i jej przyczynach nie musi informować użytkownika.
VI. Odpowiedzialność użytkownika i administratora oraz ochrona treści
1. Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i finansowej za publikowane treści.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikację przez użytkownika materiałów naruszających w jakikolwiek sposób osób i podmiotów trzecich. Pełną odpowiedzialność bierze na siebie użytkownik.
3. Użytkownik publikując lub przesyłając do portalu jakiekolwiek materiały wyraża zgodę na ich dowolne wykorzystanie przez administratora w działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej. Użytkownik nie może cofnąć zgody na dowolne użytkowanie nadesłanej przez niego treści nawet po usunięciu konta.
4. Zabronione jest bez zgody administratora powielanie i kopiowanie jakiejkolwiek treści w całości lub części, w tym zdjęć i filmów.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści nadsyłanych przez użytkowników i publikowanych w portalu, gdyż nie posiada instrumentów prawnych i fizycznych do ich weryfikowania. Odpowiedzialność za prawdziwość treści spoczywa na użytkowniku.
6. Administrator ma obowiązek wynikający z przepisów prawa udostępnić właściwym organom dane użytkowników we właściwym zakresie.
VII. Postanowienia końcowe
1. Administrator dokłada wszelkich starań do zapewnienia funkcjonalności portalu, nie odpowiada jednak za przerwy wynikające z awarii technicznych, nagłych zdarzeń i wypadków losowych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych użytkowników wynikających z nieuprawnionych działań użytkowników lub osób trzecich, awarii sprzętowych czy zdarzeń losowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zakresie, o czym poinformuje użytkowników. Użytkownik nieakceptujący zmian ma obowiązek usunąć konto i zaprzestać korzystania z portalu.
4. Integralną częścią regulaminu są Polityka prywatności oraz Regulamin zamieszczania ogłoszeń opublikowane w ramach portalu.
5. Portal wykorzystuje narzędzia służące do gromadzenia danych zapewniających właściwe funkcjonowanie portalu, jednym z nich są pliki cookies. Nie są one wykorzystywane do niczego poza celami statystycznymi i zapewniania użytkownikom niektórych funkcji portalu.
6. Administrator nie odpowiada za działalność podmiotów zewnętrznych dostarczających niektóre treści portalu, m.in. reklamy.

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.