• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski
a1 1200x150px
b1 850x150px
 
 

Regulamin zamieszczania reklam w serwisie Info-Kujawy.pl

UWAGA! Nowe niższe ceny - reklamuj się już za 20 złotych miesięcznie!

Zachęcamy do reklamowania się w naszym serwisie. Docieramy codziennie do mieszkańców sześciu powiatów, mamy największy zasięg, co gwarantuje skuteczność reklamy. Na tej stronie możecie Państwo dokonać porównania i wyboru wielkości reklamy oraz miejsca jej ukazywania się. 

 

Aby złożyć zamówienie na reklamę w serwisie www.info-kujawy.pl należy pobrać formularz i wypełnić formularz dostępny do pobrania w formiacie PDF tutaj >>>

 

Jeśli chcesz poznać ceny oraz więcej szczegółów związanych z reklamą w naszym serwisie zapraszamy do kontaktu - tel. 535 767 011

 

Regulamin zamieszczania reklam w serwisie Info-Kujawy.pl

ważny od dnia 2 marca 2015 r. do odwołania

1. Definicje

WYDAWCA – Infofotomedia Agencja Reklamowo-Fotograficzna Mariusz Pracki, ul. Włocławska 6/7, 88-220 Osięciny; REGON 360662400

SERWIS – dziennik informacyjny w postaci strony internetowej dostępny pod adresem http://www.info-kujawy.pl prowadzony przez WYDAWCĘ lub osoby przez niego upoważnione

REKLAMODAWCA – osoba fizyczna, firma lub organizacja zlecająca emisję reklam w Serwisie

EMISJA – jednokrotne wyświetlenie reklamy wraz z treścią strony www,na której jest ona zamieszczona niezależnie od medium na jakim jest wyświetlana.

REKLAMA – gotowy materiał graficzny wyświetlany na zlecenie Reklamodawcy w Serwisie

ZAMÓWIENIE – pisemne zlecenie emisji reklam złożone przez Reklamodawcę Wydawcy

2. Warunki ogólne

2.1 Reklamy zamieszczane są na podstawie pisemnego zamówienia w formie wypełnionego formularza złożonego Wydawcy osobiście, przez fax lub mail. Zamówienie musi zawierać dane reklamodawcy konieczne do wystawienia dokumentów księgowych, dane kontaktowe w sprawie reklamy, format reklamy, lokalizację reklamy, czas lub liczbę emisji reklamy, formę i warunku płatności, warunki techniczne reklamy oraz podpis osoby upoważnionej do składania zamówień. Możliwe jest zawarcie w zamówieniu ustaleń nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

2.2 Realizacja zamówienia odbywa się w poprzez emisję reklam na stronach Serwisu

2.3 W przypadku rozbieżności między postanowieniami regulaminu a ustaleniami zawartymi w zamówieniu nadrzędne są ustalenia w zamówieniu.

2.4 W przypadku gdy oświadczenia Reklamodawcy złożone w zamówieniu okazały się nieprawdziwe, niekompletne lub wprowadzające w błąd Wydawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie do 90 dni po ujawnieniu
ww. okoliczności.

2.5 Podjęcie negocjacji w sprawie zlecenia reklamy lub złożenie zamówienia jest podstawą do przetwarzania danych osobowych Reklamodawcy w celu należytej realizacji zamówienia.

2.6 Administratorem danych osobowych o których mowa w par. 2.5 jest Wydawca. Reklamodawca ma prawo wglądu do swoich danych , do ich poprawiania, aktualizowania oraz żądania ich usunięcia po realizacji zamówienia. 

2.7 Zamówienie może być złożone najpóźniej 5 dni roboczych przed planowaną pierwszą emisją reklamy w serwisie. Jeśli zamówienie złożone jest po tym terminie reklamodawcy nie przysługuje prawo reklamacji z tytułu nieterminowego rozpoczęcia emisji.

2.8 Pełnej płatności za emisje reklamy należy dokonać przed jej rozpoczęciem w sposób wskazany w zamówieniu. Nieuregulowanie płatności przed terminem rozpoczęcia emisji przesuwa początek emisji reklam do dnia roboczego po dniu dokonania zapłaty. Za datę zapłaty przelewem uznaje się datę zaksięgowania płatności na koncie Wydawcy.

2.9 Zamówienie może być zmienione w zakresie treści reklamy lub jej formy graficznej nie później niż 3 dni robocze przed początkiem emisji wyłącznie w formie pisemnej. Ewentualne zmiany po tym terminie mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami na rzecz Wydawcy.

2.10 Reklamodawca zobowiązuje się dostarczyć:

- gotowe reklamy spełniające warunki techniczne wskazane w zamówieniu nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji

- materiały konieczne do sporządzenia reklamy nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia emisji; reklamodawca zobowiązuje się dokonać akceptacji reklamy nie później niż na 3 dni przed planowaną pierwszą jej emisją.

Jeśli reklamodawca nie dostarczy reklamy w odpowiednim terminie lub dostarczy reklamę niespełniającą wymogów technicznych wskazanych w zamówieniu Wydawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części zamówienia bez odszkodowania na rzecz Reklamodawcy oraz bez obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną w ww. okolicznościach część zlecenia. Wielkość niezrealizowanej części zamówienia nie może przekroczyć czasu opóźnienia w dostarczeniu materiału oraz czasu koniecznego do jego publikacji.

2.11 Rezygnacja z realizacji zamówienia może nastąpić:

- nie później niż na 14 dni przed planowaną pierwszą emisją reklamy bez powstania zobowiązań finansowych

- nie później niż 7 dni przed planowaną pierwszą emisją reklamy po uiszczeniu kary umownej w wysokości 30% wartości zamówienia

- w trakcie realizacji zamówienia (po dacie pierwszej emisji zawartej w zamówieniu) po uiszczeniu kary umownej w wysokości równej kwocie należnej za pozostałą niezrealizowaną część zlecenia (do pełnej kwoty zamówienia)

Wypowiedzenie zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieopłacenie kary umownej jest równoznaczne z nieważnością wypowiedzenia zamówienia.

2.12 Kampania reklamowa może być oceniana wyłącznie na podstawie danych dostarczonych przez Wydawcę. Wydawca może na żądanie reklamodawcy ujawnić mu statystyki dotyczące emisji reklamy.

2.13 Jeżeli z jakichś przyczyn czas lub liczba emisji reklamy nie zostały w pełni zrealizowane w zamówionym okresie z przyczyn niezależnych od Wydawcy czas realizacji emisji będzie odpowiednio wydłużony lub w niezrealizowanej części przesunięty do następnego zlecenia.

2.14 Reklamacje dotyczące realizacji zlecenia mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji, po upływie tego terminu reklamacje nie będą przyjmowane, a realizację zlecenia uznaje się za prawidłowo wykonaną bez żadnych zastrzeżeń.

2.15 Kara za nieprawidłową realizację zlecenia nie może przekraczać wartości zlecenia pomniejszonej o faktycznie poniesione koszty przez Wydawcę związane z przygotowaniem reklamy do emisji.

3. Treść i wygląd reklam

3.1 Pełną odpowiedzialność za treść reklam ponosi reklamodawca. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić Wydawcy wszelkie szkody powstałe z powodu naruszenia prawa przez zamieszenie jego reklamy, w szczególności zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych kar finansowych oraz kosztów procesowych do wysokości faktycznie poniesionych przez Wydawcę wydatków.

3.2 Reklamodawca przekazując reklamę do publikacji oświadcza, że posiada pełnię praw do dysponowania materiałami użytymi do jej przygotowania (fotografie, wizerunek osób, znaki i wzory towarowe, loga itp.) oraz stosownymi licencjami, dotyczy to w szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz praw osobistych. W przypadku gdyby publikacja reklamy w jakikolwiek sposób naruszała prawa podmiotów i osób trzecich reklamodawca zobowiązuje się do zaspokojenia ich roszczeń lub pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawcę na zaspokojenie tych roszczeń.

3.3 Reklamodawca oświadcza, że zamówiona emisja reklamy oraz sama reklama w żaden sposób nie narusza obowiązującego prawa oraz nie narusza praw autorskich lub innych praw osób i podmiotów trzecich oraz nie narusza dobrych obyczajów oraz zasad zdrowej konkurencji.

3.4 Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy w całości lub części oraz wstrzymania emisji jeśli:

- reklama może negatywnie wpłynąć na renomę i wizerunek Wydawcy oraz zmieniać charakter oraz styl Serwisu

- reklamy naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich

- treść reklamy zostanie uznana za szkodliwą, obraźliwą lub dokuczliwą dla użytkowników

- treść lub forma reklamy stoi w sprzeczności z wizerunkiem oraz linią programową serwisu lub Wydawcy

- reklama zawiera elementy naśladujące formularze, komunikaty ostrzegawcze, elementy strony, przyciski funkcyjne itp.

- reklama zawiera treści nieodpowiednie dla osób nieletnich

- reklama zawiera skrypty statystyk, jest badaniem lub zawiera kod wywołujący funkcje inne niż przekierowanie na stronę wskazaną w Zleceniu

- reklama poprzez swoje wyświetlanie zakłóca funkcjonowanie serwisu lub jest dokuczliwa dla użytkowników

- reklama wyświetla się poza wyznaczonym do tego obszarem, powoduje automatyczne wywołanie innej strony lub zawiera skrypty umieszczające 
 na urządzeniu użytkownika jakiekolwiek pliki lub zbierające dane o użytkowniku (w tym plików cookie)

- reklama może budzić uzasadnione podejrzenie wywołania skandalu obyczajowego

- reklama przekierowuje na strony www zawierające treści nielegalne lub też zawierające oprogramowanie i skryty mogące być szkodliwe dla użytkownika lub wykorzystane do łamania prawa

3.5 Wydawca zastrzega sobie prawo do odmówienia emisji reklamy podmiotom, przedsiębiorcom i osobom budzącym kontrowersje, będącym w jakikolwiek sposób zamieszanym w działania niezgodne z prawem oraz podejmującym kontrowersyjne działania.

3.6 W serwisie nie mogą być publikowane reklamy o treści religijnej, odwołujące się do seksualności, nawołujące do hazardu, promujących używki oraz wyroby homeopatyczne. 

3.7 Reklama aby zostać wyemitowana musi spełniać następujące warunki:

- jej rozmiar musi być nie większy niż określony w zamówieniu

- format pliku musi być zgodny z określonym zamówieniu

- reklama nie może emitować dźwięku ani odtwarzać filmu (także odtwarzać strumienia audio lub video)

- wielkość pliku nie może być większa niż określona w zamówieniu

- treść i forma reklamy jest zgodna z niniejszym regulaminem

3.8 Wydawca może zawiesić emisję reklamy w przypadku zgłoszenia roszczeń dotyczących naruszenia praw osób i podmiotów trzecich przez treść reklamy. Okres zawieszenia może zostać wyznaczony na czas nie dłuższy niż prawomocne i ostateczne ustalenie stanu faktycznego w tej kwestii lub do czasu zawarcia ugody i zaspokojenia roszczeń. Zawieszenie emisji reklamy nie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia, po zakończeniu sporu emisja zostanie wznowiona na pozostały czas emisji wynikający z zamówienia. Reklamodawcy przysługuje prawo do nieodpłatnej zmiany reklamy na taką, która nie zawiera treści spornych, w tym przypadku zawieszenie trwa do czasu nadesłania poprawnej reklamy i czasu koniecznegodo jej publikacji (do 2 dni roboczych od otrzymania nowej reklamy).

4. Postanowienia końcowe

4.1 Wydawca zastrzega sobie prawo swobodnego udzielania rabatów dla reklamodawców bez uzasadniania swojej polityki cenowej. 

4.2 Reklamodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy ustaleń cenowych dotyczących emisji reklam w serwisie. Jeśli reklamodawca ujawni na forum publicznym lub udostępni otrzymane warunki cenowe zobowiązuje się wypłacić wydawcy karę umowną w wysokości otrzymanego rabatu od ceny podstawowej zawartej w zamówieniu.

4.3 Wszelkie spory między Wydawcą a Reklamodawcą strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w przypadku sporów niemożliwych do polubownego rozstrzygnięcia będą one rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla siedziby Wydawcy.

4.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, handlowego, prasowego i karnego obowiązujące na dzień rozpoczęcia emisji reklam.

4.5 Wydawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 

Aby złożyć zamówienie na reklamę w serwisie www.info-kujawy.pl należy pobrać formularz i wypełnić formularz dostępny do pobrania w formiacie PDF tutaj >>>

mail: redakcja@info-kujawy.pl

c1 350x300px
c1 350x300px-10 
c1 350x300px-20 

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.
c1 350x300px-30